BİLGİ MERKEZİ - Delil Teslim Prosedürleri
Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklarca; bilimsel ve teknik görüş istenen adli olgularla ilgili olarak gönderilen materyal ve dosyaların nakli sırasında, herhangi bir zarara uğramaması, zaman ve maddi kayıpların önlenmesi, Kurumumuzca verilen hizmetin daha çabuk ve güvenilir bir biçimde yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS KURULLARINA KİŞİ VE DOSYA GÖNDERİLMESİ

 • Kişiler muayeneye gönderilirken mutlaka yanlarında kimlik belgesi bulunmalıdır.
 • Dava dosyası içine kimlik belgesi örneği (Hükümlülerde vukuatlı nüfus kayıt örneğinin bulundurulması) eklenmelidir
 • Olay tarihine ait tıbbi belgeler (rapor, hastane yatışı varsa müşahede evrakı aslı ya da okunaklı örneği) dosya içinde bulundurulmalıdır.
 • Olay tarihine ait grafilerin üstünde; kişinin ismi, grafinin çekiliş tarihi ve çeken sağlık kuruluşunun adının ışıklı kalemle yazılmış olmalıdır.
 • Adli Tıp Kurumu tarafından istenilen tetkiklerin eksiksiz olarak tamamlanmasına dikkat edilmelidir.
 • Yaralanmalarla ilgili olarak tedaviyi yapan sağlık kuruluşlarının raporları öncelikle en yakın Adli Tıp Şube Müdürlüklerine gönderilerek kat’i rapor alınmalı, çelişki halinde ilgili İhtisas Kurulu’na görüş sorulmalıdır.
 • Cinsel saldırılarda mağdurun muayenesinin en yakın sağlık kuruluşunda yaptırılarak üzerinde bulunan delil niteliği taşıyabilecek biyolojik materyallerin kaybolmadan elde edilmesi ve sevk zincirine uyularak gönderilmesi sağlanmalıdır.
 • İlgili kişilerin 4.Adli Tıp İhtisas Kurulu’na muayeneye gönderilmeden önce, mutlaka randevu alınması sağlanmalıdır.
 • Ölen bir kişiye uygulanan tedavi ile ilgili bir şikayet söz konusu olduğunda; olayla ilgili olan tıbbi belgelerin (özellikle hastane müşahede evrakı, grafiler vs.) hemen muhafaza altına alınması ve otopsi işlemi için sevk edilirken, otopsinin yapılacağı merkeze bu belgelerin de iletilmesi gerekmektedir.
ADLİ TIP KURUMU İHTİSAS DAİRELERİNE DOSYA VE MATERYAL GÖNDERİLMESİ


ZARF İLE GÖNDERİLECEK DELİLLER
 • Zarfın üzerine adres olarak "ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI / İSTANBUL" yazılmalıdır.
 • Zarf üzerine Mahkeme ve Cumhuriyet Savcılığının sayısının yanında yıl ibaresi de belirtilmelidir.
 • Müzekkerelerde talep açıkça ve net olarak belirtilmelidir.
 • Sorulacak sorular bizzat hakim veya cumhuriyet savcıları tarafından sorulmalıdır.
 • Emanet eşyası olmayan dosyalar resmi taahhütlü posta ile gönderilmelidir.
* Zarfın kapatılması için detayına bakınız.

KOLİ İLE GÖNDERİLECEK DELİLLER
 • İstek yazılıarı üç hüsha olarak hazırlanmalıdır. Birinci nüshası resmi taahhütlü posta ile gönderilmeli veya zarf yapılarak koli gönderme belgesinin arkasına eklenmelidir. İkinci nüshasının koli içerisine, üçüncü nüshası da mahkeme veya savcılık dosyasına koyulmalıdır.
 • Gönderilen kolinin mersule numarası, savcılık, mahkeme, emanet ve muhaberat numaraları istek yazısında muhakkak belirtilmelidir.
 • İnceleme yapılacak materyale ait mahkeme veya savcılık dosyası aynı koli içerisine koyularak gönderilmelidir.
Kolinin kapatılması için detayına bakınız.