02.11.2018

 

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞINDAN


SÖZLEŞMELİ PERSONEL SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel statüsünde istihdam edilmek üzere, ilan edilen pozisyonlara yapılan başvurular neticesinde oluşturulan puan sıralama listelerine göre sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 30 Temmuz - 07 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu merkez binasında sözlü sınava alınmışlardır.
2) Sınav Kurulu Başkanı ve Üyelerince yapılan sözlü sınav değerlendirmesi sonucuna göre Başkan ve Üyelerce ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması ile KPSS’den aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralama yapılmak suretiyle nihai başarı listeleri oluşturulmuş ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar en yüksek puanlı aday atanmaya hak kazanmıştır.
3) Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesi gereğince adayların başarılı sayılabilmesi için sözlü sınavda, yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekli olup, sözlü sınavda yetmiş puan altında alan adaylar başarısız sayılmışlardır.
4) Atanmaya hak kazanan adaylardan; güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumsuz olan, atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemleri olduğu tespit edilen, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayan ve istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.
5) Tüm adaylar için bu sınav sonuç duyurusu ve nihai başarı listeleri tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
6) Atanmaya hak kazanan adaylar 16 Kasım 2018 günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak bizzat veya bir yakını aracılığıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na (Bahçelievler/İstanbul) elden teslim edebilecekleri gibi Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fevzi Çakmak Mah. Kımız Sokak No:1 Bahçelievler / İSTANBUL adresine posta veya kargo yoluyla da gönderebileceklerdir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayan ve talep edilen belgeleri ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.Atanmaya Hak kazananlardan İstenilecek Belgeler:
1- Dilekçe  
2- Askerlik durum belgesi 
3- 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf (Devlet Memurları Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun, arka beyaz fon olacak) 
4-Sağlık Kurulu Raporu (Son altı ay içerisinde sağlık raporu vermeye yetkili tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış) 
5-Diploma-Öğrenim Belgesi (Aslı veya noter ya da mezun olunan üniversiteden onaylı veya E-Devlet çıktısı) 
6-Nüfus cüzdanı / T.C.Kimlik kartı fotokopisi
7-Mal Bildirim Beyannamesi
8- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
9-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (2 adet doldurulacak)
10-Özgeçmiş
11-KPSS Sonuç Belgesi

İLAN OLUNUR.

Ekler:
1-Dilekçe örneği
2-Mal Bildirim Beyannamesi
3-Özgeçmiş
4-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
5-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu(2 adet)

SONUÇ LİSTELERİ:

1-BİYOLOG

2-DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ)

3-ŞOFÖR

4-DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (OTOPSİ)

5-KİMYAGER

6-HEMŞİRE

7-İNFAZ VE KORUMA MEMURU

8-LABORANT

9-MÜHENDİS

10-BÜRO PERSONELİ

11-TEKNİSYEN 

 

 

 

 

Yayın Tarihi:02/11/2018