BİLGİ MERKEZİ - Döner Sermaye Fiyat Listesi
ADLİ TIP KURUMU'NCA YAPILAN İŞ VE HİZMETLERE AİT FİYAT LİSTESİ  
ÜST KURULLAR VE İHTİSAS KURULLARI FİYAT LİSTESİ
1.Üst Kurul Mütalaa Tanzimi
3.000 TL
2.Üst Kurul Muayenesi
750 TL
3.İhtisas Kurulu Mütalaa Tanzimi
1.750 TL
4.İhtisas Kurulu Muayenesi
500 TL
5.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
500 TL
6.Odiyogram Testi
500 TL
7.Bera Testi
500 TL
8.Endovizüel KBB Muayenesi
500 TL
9.Solunum Fonksiyon Testi
500 TL
10.Psikiyatrik Organisite Testleri
500 TL
11.Posta Giderleri
60 TLMORG İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Adli Otopsi
2.500 TL
2.Adli Ölü Muayene İşlemi
500 TL
3.Tahnitleme İşlemi
270 TL
4.Postmortem Anjiografi (Her Bir Bölge İçin)
500 TL
5.Postmortem Direkt Radyolojik İnceleme (Skopi)
750 TL
6.Analiz Gerektirmeyen İşlere Rapor Düzenlenmesi, Ek Rapor Düzenlenmesi
750 TL
7.Dış Birimlerden Gönderilen Örneklerin İncelenmesi ve Tasnifi
750 TL
8.Kemik İnceleme - Kafatası, Alt Çene ve Boyun Omurları Dahil
545 TL
9.Kemik İnceleme - Alt ve Üst Ekstremitenin Tümü
545 TL
10.Kemik İnceleme - Kafatası ve Ekstremite Kemikleri Haricinde Kalan Kemiklerin Tümü
545 TL
11.Kemik İnceleme - Kemikte Mikroskobik İnceleme
325 TL
12.Kemik İnceleme - Tüm İskelet İncelemesi ve Kimliklendirme (Yaş, Irk, Cinsiyet) (Her Bir Kişi İçin)
1.365 TL
13.Entomolojik Yöntem İle Maserasyon (İşlem Başına)
600 TL
14.Enzimatik veya Kimyasal Yöntem İle Maserasyon (İşlem Başına)
900 TL
15.Isırık izlerinin Kimliklendirilmesi
1.365 TL
16.Yeniden Yüzlendirme (İki Boyutlu)
1.000 TL
17.Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Manuel)
1.250 TL
18.Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Dijital)
2.000 TL
19.Stereomikroskopta Otopsi Materyalinde Yara Analizi
600 TL
20.Olay Yeri Materyali İncelemesi (Her Bir Kişi İçin)
750 TL
21.Mikroskobik İnceleme İçin Preparat Hazırlanması (Her Bir Preparat İçin)
200 TL
22.Mikroskobik İnceleme (Her Bir Preparat İçin)
200 TL
23.Yağ Embolisi (Her bir Doku için)
400 TL
24.Özel boya (Her bir Preparat için)
325 TL
25.İmmünhistokimya Tetkiki (Her Bir Test İçin)
400 TL
26.Makroskopik Örnekleme
750 TL
27.Acil Toksikoloji-Biyolojik Örneklerde CO-Hb Analizi
300 TL
28.Mikrobiyolojik İnceleme
375 TL
29.Abse Kültürü
375 TL
30.Boğaz Kültürü
375 TL
31.Doku-biyopsi Kültürü
375 TL
32.Mantar Kültürü
375 TL
33.B.O.S. Kültürü
375 TL
34.Gaita Kültürü
375 TL
35.Steril Vücut Sıvıları Kültürü
375 TL
36.Kan Kültürü
375 TL
37.İdrar Kültürü
200 TL
38.Mikobakteri Kültürü
375 TL
39.VDRL - RPR (Sitiliz Testi)
100 TL
40.Gaitada Amib - Giardia Aranması
100 TL
41.Gaitada Parazit Aranması
100 TL
42.Brucella Tüp Aglütinasyonu
100 TL
43.Boyalı Mikroskopik İnceleme (Preperat Başına)
100 TL
44.Boyasız Direkt Mikroskopik İnceleme (Preperat Başına)
100 TL
45.Karanlık Alan İncelemesi
100 TL
46.Salmonella Tüp Aglütinasyonu (Gruber - Widal)
100 TL
47.Treponema Pallidum Hemaglütinasyon
100 TL
48.Meningokok Lateks Antijen Tayini
225 TL
49.E. Coli Kİ Lateks Antijen Tayini
225 TL
50.Pnömokok Lateks Antijen Tayini
225 TL
51.H.İnfluenza Lateks Antijen Tayini
225 TL
52.Dışkıda Rota Adenovirüs Lateks Aglütinasyon Testi
200 TL
53.HBsAg
100 TL
54.Anti HCV (Total+IgM)
200 TL
55.Anti HIV (HIV1+HI V2+p24Ag)
200 TL
56.Anti Adenovirüs IgM
200 TL
57.Anti înfluenza A/B (Eliza)
225 TL
58.Prokalsitonin
200 TL
59.Anti RSV IgG
200 TL
60.BOS IgG (Tek Bir Virüse Spesifik)
200 TL
61.BOS IgM (Tek Bir Virüse Spesifik)
200 TL
62.İnfluenza A+B Hızlı Antijen (Kart Test)
200 TL
63.İnfluenza A+B antijen (ELÎZA)
200 TL
64.Toksin Antijen
200 TL
65.RSV Antijen
200 TL
66.İnfluenza A/B Antijen
200 TL
67.Serolojik İnceleme (Her Bir Test İçin)
375 TL
68.DNA izolasyonu (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)
200 TL
69.Kantitatif RT- PCR (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)
500 TL
70.Streptokok Grup Tayini (Lateks Grup Aglutinasyonla - Her Bir Grup İçin)
500 TL
71.Deparafinizasyon
200 TL
72.Sindirim Sisteminde Kan Aranması
200 TL
73.Mycobacterium Tuberculosis / Atipik Tanımlama Kart Test
200 TL
74.Colostridium Difficile Toxin A,B
200 TL
75.DNA-RNA İzolasyon (Tam Otomatik Sistem)
500 TL
76.SARS-CoV-2 PCR
750 TL
77.Entomolojik inceleme
500 TL
78.Otopside Kıyafetlerinin Kurutularak Laboratuar İncelemesine Hazırlanması
500 TL
79.Otopsinin Görüntülenmesi ve Arşivlenmesi
200 TL
80.SAcil Toksikoloji ve Otopsi Salonunda Kan Analizi
400 TL
81.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
500 TL
82.Yurt Dışından Gelen Tabutların Açılması
135 TL
83.Cesedin Muhafaza Ücreti
135 TL
84.Biyolojik Örnek Alma (Kan, İdrar, Ağız İçi Sürüntü vb)
160 TL
85.Anal ve Vajinal Sürüntü Örneği Alma (Her Bir Örnek İçin)
375 TL
86.Saç ve Vucüt Kılı Örneği Alma (Her Bir Örnek İçin)
375 TL
87.Posta Giderleri
60 TLBİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Delil ve Şahıs Materyalinde Otozomal/Gonozomal STR DNA İncelemesi (DNA İzolasyonu, Multiplex PCR, Kapiller Elektroforez Analizi) - (Her Bir Materyal İçin)
2.000 TL
2.Kemik Örneğinden Otozomal/Gonozomal STR DNA İncelemesi (DNA İzolasyonu, Multiplex PCR, Kapiller Elektroforez Analizi) - (Her Bir Materyal İçin)
2.200 TL
3.Eşya Üzerinde Biyolojik Materyal Tespiti (Giysi, Olay Yeri Eşyası, Suç Aleti vb.) - (Her Bir Eşya İçin)
900 TL
4.Muayene Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
375 TL
5.Olay Yeri Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
375 TL
6.Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Materyal İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
275 TL
7.Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Dosya İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
500 TL
8.NGS Teknolojisi ile Mitokondrial DNA İncelemesi (MtDNA Control Bölgesi HV1, HV2, HV3) - (Her Bir Materyal İçin)
5.000 TL
9.NGS Teknolojisi ile SNP DNA ve STR İncelemesi (Genotipten Fenotip Tayini, Coğrafi Bölge Tayini, NGS Teknolojisi ile Otozomal, Gonozomal STR ve Kimliklendirme SNP Bölgeleri İncelemesi) - (Her Bir Materyal İçin)
5.000 TL
10.Dosya Üzerinden Vaka Yorumlama ve Rapor Tanzimi
500 TL
11.İleri Ek DNA Analizi (Y-STR, X-STR, SURE-ID vb)(Örnek Başına Her Bir Çalışma İçin)
1.500 TL
12.Serolojik Yöntemle Leke Orjini Tespiti (Meni, Kan, Tükürük vb)
200 TL
13.Leke Örneğinde Mikroskopik İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
200 TL
14.Biyolojik Örnek Alma - (Kan, İdrar, Ağız İçi Sürüntü vb)
162,50 TL
15.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
500 TL
16.Posta Giderleri
60 TLKİMYA İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Narkotik Madde Analizleri (Her Bir Narkotik Madde İçin İTK, Renk Testi, Mikroskopik İnceleme, GC/MS, GC/FID Analizleri)
1.700 TL
2.Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (Her Bir Örnek İçin)
2.250 TL
3.Sistematik Toksikolojik Analiz (Her Bir Örnek İçin)
1.100 TL
4.Ağır Metal Analizi (Her Bir Örnek İçin)
2.175 TL
5.Alkol Analizi (Biyolojik Örneklerde HS/GC/FID İle Analiz) - (Her Bir Örnek İçin)
410 TL
6.Uçucu Madde Analizi (Biyolojik örneklerde HS/GC/MS ile analiz) - (Her Bir Örnek İçin)
410 TL
7.Karboksihemoglobin (COHb) Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
220 TL
8.Patlayıcı Madde Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
1.000 TL
9.Hızlandırıcı Madde Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
500 TL
10.Siyanür Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
410 TL
11.Pestisit Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
500 TL
12.Atış Artığı Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
800 TL
13.Solunum Havasında Alkol Analizi
130 TL
14.Fare Zehri Analizi- (Her Bir Örnek İçin)
550 TL
15.Çocuk Düşürücü Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
550 TL
16.Formik Asit Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
550 TL
17.Etil Glikronit ve Etil Sülfat Analizi
550 TL
18.Diğer (Sistematik Dışı) Analiz İstekleri
2.500 TL
19.Sıvılarda Alkol Analizleri - (Her Bir Örnek İçin)
1000 TL
20.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
500 TL
21.Posta Giderleri
60 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ADLİ BELGE İNCELEME ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
A- Adli Belge İnceleme (Tek İnceleme Konusu Belge Olduğunda)
1.İmza İncelenmesi
1.650 TL
2.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı)
1.750 TL
3.Sahtecilik - Tahrifat İncelemesi
1.750 TL
4.Parmak İzi İncelemesi
750 TL
5.Belge İnceleme Cihazlarından (VSC, Forensic XP 4010 D ESDA vb.) Alınan Görüntüler Rapora Eklendiğinde (Görüntü Eklenen Her Belge İçin)
400 TL
6.Dosya Tetkiki
500 TL
7.Fizik Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi
4.000 TL
8.Posta Giderleri
60 TL
B- Adli Belge İnceleme (İlave Her Bir Belge İçin)
1.İmza İncelenmesi
200 TL
2.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı)
200 TL
3.Sahtecilik - Tahrifat İncelemesi
200 TL
5.Parmak İzi İncelemesi
200 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
İZ İNCELEMELERİ ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
A- İz İnceleme (Tek İnceleme Konusu Olduğunda)
1.Ayak ve Ayakkabı İzi
900 TL
2.Araç Lastik İzi
900 TL
B- İz İnceleme (İlave Her Bir Materyal İçin)
1.Ayak ve Ayakkabı İzi
200 TL
2.Araç Lastik İzi
200 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
BALİSTİK ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
1.6136 Sayılı Kanunla İlgili Tüm Ateşli Silahlar İçin
600 TL
2.Kovan İncelemesi (5 Adete Kadar)
600 TL
3.Kovan İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
200 TL
4.Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adete Kadar)
600 TL
5.Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
300 TL
6.Fişek İncelemesi (5 Adete Kadar)
500 TL
7.Fişek incelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
200 TL
8.Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b)
500 TL
9.Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b) (Her İlave İçin Tane Başına)
200 TL
10.Giysilerin Fiziksel İncelenmesi (Kesici-Delici Alet Yarası, Ateşli Silah Yarası-Kişi Başına)
700 TL
11.Giysilerde Ateşli Silahlarla Oluşmuş Deliklerin Kimyasal İncelenmesi (Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı İncelemeler-Delik Başına)
300 TL
12.Plastik Tapa İncelemesi
375 TL
13.Saçma Tanesi (Şevrotin, Kuş Saçması, Tek Küre, Silindirik)
450 TL
14.Rapor Tanzimi
450 TL
15.Kurşun Parçası İncelemesi
300 TL
16.İncelenmek Üzere Materyal ( Silah, fişek, elbise vb) Gönderilmemiş Olgularda Dosya Üzerinden Yorum
300 TL
17.Şok Aleti İncelemesi
300 TL
18.Gaz Spreyi İncelemesi
300 TL
19.Metalik Cisim İncelemesi
300 TL
20.Fotoğraf Çekimi ve CD'ye Aktarımı (Emanet Eşyası İle İlgili)
300 TL
21.Ası Materyali
375 TL
22.Kurşun Nüve İncelemesi
300 TL
23.Mermi Çekirdeği Gömlek Parçası İncelemesi
300 TL
24.Dosya Tetkiki
400 TL
25.Giysilerde Tespiti Yapılmış olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
450 TL
26.Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması (Her İlave Başına)
200 TL
27.Svaplarda Tespiti Yapılmış Olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
450 TL
28.Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması (Her İlave Başına)
200 TL
29.Cilt Örneklerinde Tespiti Yapılmış Olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
450 TL
30.Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması (Her İlave Başına)
200 TL
31.5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi
450 TL
32.5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi (Her İlave Başına)
200 TL
33.Namlu İçinin Endoskopik İncelenmesi
200 TL
34.Tetiğe Uygulanacak Kuvvet Ölçümü
200 TL
35.5729 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi
450 TL
36.2521 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi
450 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ELEKTRON MİKROSKOBU LABORATUARI FİYAT LİSTESİ
1.Numune Hazırlama (SEM)
375 TL
2.İnceleme ve Değerlendirme (SEM)
900 TL
3.Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)
900 TL
4.Yarı Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)
600 TL
5.Tane ve Boşluk Dağılımı (SEM ve GAS) (600 Tane İçin)
1.000 TL
6.Çeliklerde Metal Olmayan Kalıntıların Şekil Boyut ve Tiplerine Göre Dağılımların Belirlenmesi (SEM GAS)
1.500 TL
7.Metallerin Şekil, Boyut ve Tipleri (SEM GAS)
1.000 TL
8.Diğer Kantitatif Metalografi İşlemleri (SEM GAS)
1.350 TL
9.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (1-3 Görüntü)
450 TL
10.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (İlave Her Bir Görüntü İçin)
150 TL
11.SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (Farklı 1-3 Görüntü)
600 TL
12.SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (İlave Her Baskı İçin)
150 TL
13.SEM Kalitatif Analiz Grafik Çizimi
150 TL
14.Rapor Tanzimi
500 TL
15.Atış Artığı Analizi (Her Kişi İçin)
1.000 TL
16.Atış Artığı Analizi (Tekli Stub İçin)
150 TLADLİ BİLİŞİM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Sunucu İncelemesi (Her 500 GB İçin)
3.500 TL
2.Harddisk İnceleme (Her 500 GB İçin)
3.000 TL
3.Optik Medya İnceleme (1 Adet)
800 TL
4.SD Kart, Flash Disk İnceleme (Her 16 GB İçin)
1.500 TL
5.Cep Telefonu/Tablet İmaj Alma (Her 16 GB İçin)
2.000 TL
6.Cep Telefonu/Tablet Veri Kurtarma (Her 32 GB İçin)
3.000 TL
7.SIM Kart İmaj Alma
1.500 TL
8.Cep Telefonu/Tablet İmaj İnceleme (Her 32 GB İçin)
3.000 TL
9.DVR Cihazı İnceleme (1 Adet)
3.500 TL
10.DVR Diski İnceleme (Her 500 GB İçin)
3.000 TL
11.DVR Diski Veri Kurtarma (Her 500 GB İçin)
3.500 TL
12.Hard Disk Veri Kurtarma (Her 500 GB İçin)
3.000 TL
13.Harddisk Yazılımsal Veri Kurtarma (1 Adet)
6.000 TL
14.Harddisk Fiziksel Veri Kurtarma (1 Ade)
6.000 TL
15.Hard Disk Şifre Kaldırma (1 Adet)
1.000 TL
16.Hard Disk İmaj Alma (Her 500 GB İçin)
1.750 TL
17.SD Kart, Flash Disk Yazılımsal Veri Kurtarma (1 Adet)
2.000 TL
18.SD Kart, Flash Disk Fiziksel Veri Kurtarma (1 Adet)
7.500 TL
19.SD Kart, Flash Disk İmaj Alma (Her 16 GB İçin)
1.500 TL
20.Kapsamlı Elektronik Cihaz İnceleme (1 Adet)
5.000 TL
21.Konuşmacı Karşılaştırma (Bir Kişi İçin, En Fazla 10 İnceleme Konusu Ses Kaydı İle)
2.500 TL
22.Anlaşılması Güç Ses Kayıtlarının Analizi (Her kelime İçin)
3.500 TL
23.Ses Kayıtlarında Kurgu/Montaj Tespiti (Her 15 dakika İçin)
3.500 TL
24.Mukayese Ses/Görüntü Kaydı Alınması (Her 1 kişi İçin)
1.250 TL
25.Görüntü Kayıtlarındaki Kişileri Karşılaştırma (Her 1 kişi İçin)
2.750 TL
26.Video Dosyalarında Kurgu/Montaj İnceleme (Her 15 dakika İçin)
3.500 TL
27.Video Kaydı Üzerinde Görüntü İyileştirme (Her 30 Dakika İçin)
2.000 TL
28.Fotoğraf Üzerinde Görüntü İyileştirme (Her 5 adet İçin)
1.500 TL
29.Adli Bilişim Dosya Tetkiki
1.000 TL
30.Görüntü Kaydından Araç Hız Tespiti (Her Bir Araç İçin)
3.000 TL
31.Optik Medya Fiziksel Veri Kurtarma (1 Adet)
3.500 TL
32.Optik Medya İmaj Alma (1 Adet)
750 TL
33.Ses Kaydı İyileştirme (Her 30 Dakika İçin)
2.000 TL
34.Sunucu İmaj Alma (Her 500 GB İçin)
2.500 TL
35.Dijital Dosya Şifre Kırma (Her 1 dosya İçin)
3.000 TL
36.Cihaz Şifre Kırma (Her 1 dosya İçin)
3.000 TL
37.Fotoğraf Dosyalarında Kurgu/Montaj İnceleme (Her 5 Fotoğraf İçin)
3.000 TL
38.SD Kart, Flash Disk Veri Kurtarma (Her 16 GB İçin)
1.500 TL
39.Raid Veri Kurtarma (Her Bir Raid Yapısı İçin)
3.000 TL
40.Elektronik Cihaz Fiziksel Müdahele
1.500 TL
41.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
500 TL
42.Posta Giderleri
60 TLTRAFİK İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Dosya Üzerinde Kusur Oranı Tayini
1.000 TL
2.Hukuk Dosyalarında Kusur Tespiti
1.000 TL
3.Ceza Dosyalarında Kusur Tespiti
1.000 TL
4.Hasar Dosyalarında Kusur Tespiti
1.000 TL
5.Raylı Sistem Kazalarında Kusur Tespiti
1.500 TL
6.Raylı Sistem Kazalarında Hasar Tespiti
1.500 TL
7.Araç Arıza Tespiti
1.250 TL
8.Motor veya Şase Numarasının Değişim Tespiti
1.000 TL
9.Araçtaki Hasar Tespiti
1.000 TL
10.Maddi Tazminatın Tespiti
1.000 TL
11.Kaza İle Araçtaki Hasarın Uyumlu Olup Olmadığının (Kurgusal Kaza) Tespiti
1.500 TL
12.Araçların Onarım Süresi veya Mahrumiyet-İkame Araç Bedeli
1.000 TL
13.Dosya Tetkiki
500 TL
14.Trafik Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi
2.500 TL
15.Araçların Değer Kaybı Tespiti
1.250 TL
16.Kaza/Olaya Karışan İkiden Fazla Taraf/Unsur Bulunması Halinde (Her İlave Taraf/Unsur İçin)
350 TL
17.Posta Giderleri
60 TLGÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Rapor Tanzimi
1.500 TL
2.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
500 TL
3.Gözlem Muayenesi
500 TL
4.Günlük Yatak Ücreti
150 TL
5.Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
500 TL
6.MMPİ Kişilik Testi
500 TL
7.Muhtelif Zeka Testleri (Her Bir Test İçin)
500 TL
8.Muhtelif Nöropsikolojik Testler (Her Bir Test İçin)
500 TL
9.Posta Giderleri
60 TLADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ FİYAT LİSTESİ
1.Adli Otopsi
2.500 TL
2.Adli Muayene ve Rapor
500 TL
3.Dosya Üzerinden Rapor Tanzimi
500 TL
4.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
500 TL
5.Adli Ölü Muayenesi ve Keşif
500 TL
6.Feth-i Kabir İşlemi
1.500 TL
6.Şahıstan Biyolojik Örnek Alma
160 TL
7.Posta Giderleri
60 TL