BİLGİ MERKEZİ - Döner Sermaye Fiyat Listesi
ADLİ TIP KURUMU'NCA YAPILAN İŞ VE HİZMETLERE AİT FİYAT LİSTESİ  
1.Üst Kurul Mütalaa Tanzimi
6.500 TL
2.Üst Kurul Muayenesi
1.450 TL
3.İhtisas Kurulu Mütalaa Tanzimi
3.750 TL
4.İhtisas Kurulu Muayenesi
1.000 TL
5.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
650 TL
6.Odiyogram Testi
650 TL
7.Bera Testi
650 TL
8.Endovizüel KBB Muayenesi
650 TL
9.Solunum Fonksiyon Testi
650 TL
10.Psikiyatrik Organisite Testleri
650 TL
11.Posta Giderleri
125 TLMORG İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Adli Otopsi
6.000 TL
2.Adli Ölü Muayene İşlemi
1.100 TL
3.Tahnitleme işlemi
500 TL
4.Postmortem Anjiografi (Her Bir Bölge İçin)
1.100 TL
5.Postmortem direkt radyolojik inceleme (skopi)
1.500 TL
6.Analizi gerektirmeyen işlere rapor düzenlenmesi, ek rapor düzenlenmesi
1.500 TL
7.Dış birimlerden gönderilen örneklerin incelenmesi ve tasnifi
1.500 TL
8.Kemik İnceleme - Kafatası, Alt Çene ve Boyun Omurları Dahil
1.200 TL
9.Kemik İnceleme - Alt ve Üst Ekstremitenin Tümü
1.200 TL
10.Kemik İnceleme - Kafatası ve Ekstremite Kemikleri Haricinde Kalan Kemiklerin Tümü
1.200 TL
11.Kemik İnceleme - Kemikte Mikroskobik İnceleme
700 TL
12.Kemik İnceleme -Tüm İskelet İncelemesi ve Kimliklendirme (Yaş, Irk, Cinsiyet) (Her Bir Kişi İçin)
3.000 TL
13.Entomolojik Yöntem İle Maserasyon (İşlem Başına)
1.250 TL
14.Enzimatik veya Kimyasal Yöntem İle Maserasyon (İşlem Başına)
1.800 TL
15.Isırık izlerinin Kimliklendirilmesi
3.000 TL
16.Yeniden Yüzlendirme (İki Boyutlu)
1.800 TL
17.Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Manuel)
2.250 TL
18.Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Dijital)
3.000 TL
19.Stereomikroskopta Otopsi Materyalinde Yara Analizi
1.250 TL
20.Olay yeri materyali incelemesi (Her bir kişi için)
1.500 TL
21.Mikroskobik İnceleme için preparat hazırlanması (Her Bir Preparat İçin)
450 TL
22.Mikroskobik inceleme (Her bir preparat için)
450 TL
23.Yağ Embolisi (Her Bir Doku için)
900 TL
24.Özel Boya (Her Bir Preparat için)
700 TL
25.İmmünhistokimya Tetkiki (Her Bir Test İçin)
900 TL
26.Makroskopik örnekleme
1.500 TL
27.Acil Toksikolojik CO-Hb Analizi
650 TL
28.Mikrobiyolojik inceleme
650 TL
29.Abse Kültürü
650 TL
30.Boğaz Kültürü
650 TL
31.Doku-biyopsi Kültürü
650 TL
32.Mantar Kültürü
650 TL
33.B.O.S. Kültürü
650 TL
34.Gaita Kültürü
450 TL
35.Steril Vücut Sıvıları Kültürü
750 TL
36.Kan Kültürü
750 TL
37.İdrar Kültürü
450 TL
38.Mikobakteri Kültürü
750 TL
39.VDRL- RPR ( Sitiliz Testi)
200 TL
40.Gaitada Amib- Giardia Aranması
200 TL
41.Gaitada Parazit Aranması
200 TL
42.Brucella Tüp Aglütinasyonu
200 TL
43.Boyalı Mikroskopik İnceleme ( Preperat Başına )
200 TL
44.Boyasız Direkt Mikroskopik İnceleme ( Preperat Başına )
200 TL
45.Karanlık Alan İncelemesi
200 TL
46.Salmonella Tüp Aglütinasyonu (Gruber- Widal)
200 TL
47.Treponema Pallidum Hemaglütinasyon
200 TL
48.Meningokok Lateks Antijen Tayini
450 TL
49.E. coli Kİ Lateks Antijen Tayini
450 TL
50.Pnömokok Lateks Antijen Tayini
450 TL
51.H.İnfluenza Lateks Antijen Tayini
450 TL
52.Dışkıda Rota Adenovirüs Lateks Aglütinasyon Testi
450 TL
53.HBsAg
200 TL
54.Anti HCV (total+IgM)
450 TL
55.Anti HIV (HIV1+HI V2+p24Ag)
450 TL
56.Anti Adenovirüs IgM
450 TL
57.Anti înfluenza A/B (Eliza)
450 TL
58.Prokalsitonin
450 TL
59.Anti RSV IgG
450 TL
60.BOS IgG (Tek Bir Virüse Tpesifik)
450 TL
61.BOS IgM (Tek Bir Virüse Tpesifik)
450 TL
62.İnfluenza A+B Hızlı Antijen (Kart Test)
450 TL
63.İnfluenza A+B antijen (ELÎZA)
450 TL
64.Toksin Antijen
450 TL
65.RSV Antijen
450 TL
66.İnfluenza A/B Antijen
450 TL
67.Serolojik inceleme (Her Bir Test İçin)
750 TL
68.DNA İzolasyonu (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)
450 TL
69.Kantitatif RT- PCR (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)
1.100 TL
70.Streptokok Grup Tayini (Lateks Grup Aglutinasyonla - Her Bir Grup İçin)
1.100 TL
71.Deparafinizasyon
450 TL
72.Sindirim Sisteminde Kan Aranması
450 TL
73.Mycobacterium Tuberculosis / Atipik Tanımlama Kart Test
450 TL
74.Colostridium Difficile Toxin A&B
450 TL
75.DNA-RNA İzolasyon (Tam Otomatik Sistem)
1.100 TL
76.SARS-CoV-2 PCR
1.500 TL
77.Entomolojik İnceleme
1.100 TL
78.Otopside kıyafetlerinin kurutularak laboratuar incelemesine hazırlanması
1.100 TL
79.Otopsinin görüntülenmesi ve arşivlenmesi
500 TL
80.Acil Toksikoloji ve Otopsi salonunda kan analizi
900 TL
81.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
650 TL
82.Yurt dışından gelen tabutların açılması
300 TL
83.Cesedin muhafaza ücreti (Her gün için)
300 TL
84.Biyolojik örnek alma (Kan, idrar, ağız içi sürüntü vb)
300 TL
85.Anal ve vajinal sürüntü örneği alma (her bir örnek için)
750 TL
86.Saç ve vücut kılı örneği alma (her bir örnek için)
750 TL
87.Bütünlüğü bozulmuş cesedin rekonstrüksiyonu
1.500 TL
88.Ceset ile gönderilen materyallerden (Kıyafet vb) kimyasal analiz için örnek alma (Her bir örnek için)
300 TL
89.Posta Giderleri
125 TLBİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Delil ve Şahıs Materyalinde Otozomal/Gonozomal STR DNA İncelemesi ( DNA İzolasyonu, Multiplex PCR, Kapiller Elektroforez Analizi) - (Her Bir Materyal İçin)
4.500 TL
2.Kemik Örneğinden Otozomal/Gonozomal STR DNA İncelemesi (DNA İzolasyonu, Multiplex PCR, Kapiller Elektroforez Analizi) - (Her Bir Materyal İçin)
6.750 TL
3.Eşya Üzerinde Biyolojik Materyal Tespiti (Giysi, Olay Yeri Eşyası, Suç Aleti vb.) - (Her Bir Eşya İçin)
2.000 TL
4.Muayene Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
750 TL
5.Olay Yeri Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme -(Her Bir Materyal İçin)
750 TL
6.Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Materyal İnceleme- (Her Bir Materyal İçin)
600 TL
7.Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Dosya İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
1.100 TL
8.NGS Teknolojisi ile Mitokondrial DNA İncelemesi (MtDNA Control Bölgesi HV1, HV2, HV3 ) - (Her Bir Materyal İçin)
12.500 TL
9.NGS Teknolojisi ile SNP DNA ve STR İncelemesi (Genotipten Fenotip Tayini, Coğrafi Bölge Tayini, NGS Teknolojisi ile Otozomal, Gonozomal STR ve Kimliklendirme SNP Bölgeleri İncelemesi) - (Her Bir Materyal İçin)
12.500 TL
10.Dosya Üzerinden Vaka Yorumlama ve Rapor Tanzimi
1.100 TL
11.İleri ek DNA analizi (Y-STR, X-STR, SURE-ID V.B.) (Örnek başına her bir çalışma için)
3.000 TL
12.Serolojik yöntemle leke orjini tespiti (Meni, Kan, Tükürük vb)
450 TL
13.Leke örneğinde mikroskopik inceleme (Her bir materyal için)
450 TL
14.Biyolojik örnek alma (Kan, idrar, ağız içi sürüntü vb)
300 TL
15.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
650 TL
16.Posta Giderleri
125 TLKİMYA İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Narkotik Madde Analizleri (Her Bir Narkotik Madde İçin İTK, Renk Testi, Mikroskopik İnceleme, GC/MS, GC/FID analizleri)
3.750 TL
2.Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (Her Bir Örnek İçin)
4.750 TL
3.Sistematik Toksikolojik Analiz (Her Bir Örnek İçin)
2.400 TL
4.Ağır Metal Analizi ( Her Bir Örnek İçin)
4.800 TL
5.Alkol Analizi (Biyolojik Örneklerde HS/GC/FID İle Analiz)-(Her Bir Örnek İçin)
900 TL
6.Uçucu Madde Analizi (Biyolojik örneklerde HS/GC/MS ile analiz)-(Her Bir Örnek İçin)
900 TL
7.Karboksihemoglobin (COHb) Analizi - ( Her Bir Örnek İçin)
450 TL
8.Patlayıcı Madde Analizi - ( Her Bir Örnek İçin)
2.200 TL
9.Hızlandırıcı Madde Analizi - ( Her Bir Örnek İçin)
1.100 TL
10.Siyanür Analizi - ( Her Bir Örnek İçin)
900 TL
11.Pestisit Analizi - ( Her Bir Örnek İçin)
1.100 TL
12.Atış Artığı Analizi - ( Her Bir Örnek İçin)
1.750 TL
13.Solunum Havasında Alkol Analizi
300 TL
14.Fare Zehri Analizi- ( Her Bir Örnek İçin)
1.200 TL
15.Çocuk Düşürücü Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
1.200 TL
16.Formik Asit Analizi - ( Her Bir Örnek İçin)
1.200 TL
17.Etil Glikronit ve Etil Sülfat Analizi
1.200 TL
18.Diğer (Sistematik Dışı) Analiz İstekleri
4.500 TL
19.Sıvılarda Alkol Analizleri- (Her Bir Örnek İçin)
2.250 TL
20.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
650 TL
21.Posta Giderleri
125 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.İmza İncelenmesi
4.000 TL
2.İmza İncelenmesi ( İlave Her Bir Belge İçin )
450 TL
3.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı)
4.000 TL
4.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı) ( İlave Her Bir Belge İçin )
450 TL
5.Sahtecilik- Tahrifat İncelemesi
4.000 TL
6.Sahtecilik- Tahrifat İncelemesi ( İlave Her Bir Belge İçin )
450 TL
7.Parmak İzi İncelemesi
1.500 TL
8.Parmak İzi İncelemesi ( İlave Her Bir Belge İçin )
450 TL
9.Belge İnceleme Cihazlarından (VSC, Forensic XP 4010 D ESDA vb.) Alınan Görüntüler Rapora Eklendiğinde (Görüntü Eklenen Her Belge İçin)
900 TL
10.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
650 TL
11.Fizik Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi
6.500 TL
12.6136 Sayılı Kanunla İlgili Tüm Ateşli Silahlar İçin
1.300 TL
13.Kovan İncelemesi (5 Adete Kadar)
1.300 TL
14.Kovan İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
450 TL
15.Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adete Kadar)
1.300 TL
16.Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
650 TL
17.Fişek İncelemesi (5 Adete Kadar)
1.100 TL
18.Fişek incelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
450 TL
19.Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b)
1.100 TL
20.Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak,Şiş,Odun,Taş,Sopa vb) Her İlave İçin Tane Başına
450 TL
21.Giysilerin Fiziksel İncelenmesi (Kesici-Delici Alet Yarası, Ateşli Silah Yarası-Kişi Başına)
1.500 TL
22.Giysilerde Ateşli Silahlarla Oluşmuş Deliklerin Kimyasal İncelenmesi (Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı İncelemeler-Delik Başına)
650 TL
23.Plastik Tapa İncelemesi
800 TL
24.Saçma Tanesi (Şevrotin, Kuş Saçması, Tek Küre, Silindirik)
950 TL
25.Fizik Rapor Tanzimi
950 TL
26.Kurşun Parçası İncelemesi
650 TL
27.İncelenmek Üzere Materyal (Silah, fişek, elbise vb) Gönderilmemiş Olgularda Dosya Üzerinden Yorum
650 TL
28.Şok Aleti İncelemesi
650 TL
29.Gaz Spreyi İncelemesi
650 TL
30.Metalik Cisim İncelemesi
650 TL
31.Fotoğraf Çekimi ve CD'ye Aktarımı (Emanet Eşyası İle İlgili)
650 TL
32.Ası Materyali
700 TL
33.Kurşun Nüve İncelemesi
650 TL
34.Mermi Çekirdeği Gömlek Parçası İncelemesi
650 TL
35.Giysilerde Tespiti Yapılmış olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
1.000 TL
36.Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması (Her İlave Başına)
450 TL
37.Svaplarda Tespiti Yapılmış Olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
1.000 TL
38.Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması (Her İlave Başına)
450 TL
39.Cilt Örneklerinde Tespiti Yapılmış Olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
1.000 TL
40.Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması (Her İlave Başına)
450 TL
41.5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi
1.000 TL
42.5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi (Her İlave Başına)
450 TL
43.Namlu İçinin Endoskopik İncelenmesi
450 TL
44.Tetiğe Uygulanacak Kuvvet ölçümü
450 TL
45.5729 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi
1.000 TL
46.2521 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi
1.000 TL
47.Numune Hazırlama (SEM)
800 TL
48.İnceleme ve Değerlendirme (SEM)
1.750 TL
49.Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)
1.750 TL
50.Yarı Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)
1.250 TL
51.Tane ve Boşluk Dağılımı (SEM ve GAS) (600 Tane İçin)
2.200 TL
52.Çeliklerde Metal Olmayan Kalıntıların Şekil Boyut ve Tiplerine Göre Dağılımların Belirlenmesi (SEM GAS)
3.300 TL
53.Metallerin Şekil, Boyut ve Tipleri (SEM GAS)
2.200 TL
54.Diğer Kantitatif Metalografi İşlemleri (SEM GAS)
3.000 TL
55.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (1-3 Görüntü)
1.000 TL
56.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (ilave Her Bir Görüntü İçin)
300 TL
57.SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (Farklı 1-3 Görüntü)
1.250 TL
58.SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (İlave Her Baskı İçin)
300 TL
59.SEM Kalitatif Analiz Grafik Çizimi
300 TL
60.Atış Artığı Analizi (Her Kişi İçin)
2.250 TL
61.Atış Artığı Analizi (Tekli Stub İçin)
300 TL
62.Posta Giderleri
125 TLADLİ BİLİŞİM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Sunucu İncelemesi (Her 500 GB için)
7.500 TL
2.Harddisk İnceleme (Her 500 GB için)
6.750 TL
3.Optik Medya İnceleme (1 Adet)
1.850 TL
4.SD Kart, Flash Disk İnceleme (Her 16 GB için)
3.250 TL
5.Cep Telefonu/Tablet İmaj Alma (Her 32 GB için)
4.500 TL
6.Cep Telefonu/Tablet Veri Kurtarma (Her 32 GB için)
6.000 TL
7.SIM Kart İmaj Alma
3.250 TL
8.Cep Telefonu/Tablet İmaj İnceleme (Her 32 GB için)
6.750 TL
9.DVR Cihazı İnceleme (1 Adet )
7.500 TL
10.DVR Diski İnceleme (Her 500 GB için)
6.750 TL
11.DVR Diski Veri Kurtarma (Her 500 GB için)
7.500 TL
12.Hard Disk Veri Kurtarma (Her 500 GB için)
6.750 TL
13.Harddisk Yazılımsal Veri Kurtarma (1 Adet)
13.500 TL
14.Harddisk Fiziksel Veri Kurtarma (1 Adet)
13.500 TL
15.Hard Disk Şifre Kaldırma (1 Adet)
2.600 TL
16.Harddisk İmaj Alma (Her 500 GB için)
4.100 TL
17.SD Kart, Flash Disk Yazılımsal Veri Kurtarma (1 Adet)
4.500 TL
18.SD Kart, Flash Disk Fiziksel Veri Kurtarma (1 Adet)
14.000 TL
19.SD Kart, Flash Disk İmaj Alma (Her 16 GB için)
3.250 TL
20.Kapsamlı Elektronik Cihaz İnceleme (1 adet)
10.500 TL
21.Konuşmacı Karşılaştırma (Bir kişi için, en fazla 10 İnceleme Konusu ses kaydı ile)
5.500 TL
22.Anlaşılması Güç Ses Kayıtlarının Analizi (Her kelime için)
7.000 TL
23.Ses Kayıtlarında Kurgu/Montaj Tespiti (Her 15 dakika için)
7.000 TL
24.Mukayese Ses/Görüntü Kaydı Alınması (Her 1 kişi için)
3.000 TL
25.Görüntü Kayıtlarındaki Kişileri Karşılaştırma (Her 1 kişi için)
6.000 TL
26.Video Dosyalarında Kurgu/Montaj İnceleme (Her 15 dakika için)
7.000 TL
27.Video Kaydı Üzerinde Görüntü İyileştirme (Her 30 Dakika için)
4.500 TL
28.Fotoğraf Üzerinde Görüntü İyileştirme (Her 5 adet için)
3.250 TL
29.Adli Bilişim Dosya Tetkiki
2.250 TL
30.Görüntü kaydından araç hız tespiti (Her 1 araç için)
7.000 TL
31.Optik Medya Fiziksel Veri Kurtarma (1 adet)
7.000 TL
32.Optik Medya İmaj Alma (1 Adet)
1.750 TL
33.Ses Kaydı İyileştirme (Her 30 Dakika için)
4.500 TL
34.Sunucu İmaj Alma (Her 500 GB için)
5.500 TL
35.Dijital Dosya Şifre Kırma (Her 1 dosya için)
6.500 TL
36.Cihaz Şifre Kırma
6.500 TL
37.Fotoğraf Dosyalarında Kurgu/Montaj İnceleme (Her 5 Fotoğraf için)
6.500 TL
38.SD Kart, Flash Disk Veri Kurtarma (Her 16 GB İçin)
3.250 TL
39.Raid Veri Kurtarma (Her Bir Raid Yapısı İçin)
6.500 TL
40.Elektronik Cihaz Fiziksel Müdahele
3.250 TL
41.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
650 TL
42.Taşınabilir Vaka Dosyası Oluşturma (Her 500 GB için)
3.000 TL
43.Mobil Taşınabilir Vaka Dosyası Oluşturma (Her 32 GB için)
3.000 TL
44.Posta Giderleri
125 TLTRAFİK İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Dosya Üzerinde Kusur Oranı Tayini
2.600 TL
2.Hukuk Dosyalarında Kusur Tespiti
2.600 TL
3.Ceza Dosyalarında Kusur Tespiti
2.600 TL
4.Hasar Dosyalarında Kusur Tespiti
2.600 TL
5.Raylı Sistem Kazalarında Kusur Tespiti
3.250 TL
6.Raylı Sistem Kazalarında Hasar Tespiti
3.250 TL
7.Deniz Taşıtları Kazalarında Kusur Tespiti
12.000 TL
8.Araç Arıza Tespiti
2.500 TL
9.Motor veya Şase Numarasının Değişim Tespiti
2.000 TL
10.Araçtaki Hasar Tespiti
2.000 TL
11.Maddi Tazminatın Tespiti
2.000 TL
12.Kaza ile araçtaki hasarın uyumlu olup olmadığının (Kurgusal Kaza) tespiti
3.250 TL
13.Araçların onarım süresi veya mahrumiyet-ikame araç bedeli
2.000 TL
14.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
650 TL
15.Trafik Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi
6.500 TL
16.Araçların Değer Kaybı Tespiti
2.500 TL
17.Kaza/Olaya Karışan İkiden Fazla Taraf/Unsur Bulunması Halinde (Her İlave Taraf/Unsur İçin)
700 TL
18.Posta Giderleri
125 TLGÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Rapor Tanzimi
3.250 TL
2.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
650 TL
3.Gözlem Muayenesi (Günlük)
900 TL
4.Günlük Yatak Ücreti
250 TL
5.Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
1.100 TL
6.MMPİ Kişilik Testi
1.100 TL
7.Muhtelif Zeka Testleri (Her Bir Test İçin)
1.100 TL
8.Muhtelif Nöropsikolojik Testler (Her Bir Test İçin)
1.100 TL
9.Posta Giderleri
125 TLADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ FİYAT LİSTESİ
1.Adli Otopsi
6.000 TL
2.Adli Muayene ve Rapor Tanzimi
1.100 TL
3.Dosya Üzerinden Rapor Tanzimi
700 TL
4.Dosya Tetkiki (Müzekkere)
650 TL
5.Adli Ölü Muayenesi ve Keşif
1.100 TL
6.Feth-i Kabir İşlemi
3.750 TL
7.Şahıstan Biyolojik Örnek Alma
300 TL
8.Gözaltı Giriş/Çıkış Muayenesi
500 TL
9.Posta Giderleri
125 TL