BİLGİ MERKEZİ - Döner Sermaye Fiyat Listesi
ADLİ TIP KURUMU'NCA YAPILAN İŞ VE HİZMETLERE AİT FİYAT LİSTESİ  
ÜST KURULLAR VE İHTİSAS KURULLARI FİYAT LİSTESİ
1.Üst Kurul Mütalaa Tanzimi
2.000 TL
2.Üst Kurul Muayenesi
400 TL
3.İhtisas Kurulu Mütalaa Tanzimi
1.000 TL
4.İhtisas Kurulu Muayenesi
325 TL
5.Odiyogram Testi
375 TL
6.Bera Testi
400 TL
7.Endovizüel KBB Muayenesi
500 TL
8.Solunum Fonksiyon Testi
350 TL
9.Psikiyatrik Organisite Testleri
300 TL
73.Posta Giderleri
35 TLMORG İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Adli Otopsi
1.100 TL
3.Ölü Muayenesi
325 TL
4.Tahnitleme İşlemi
200 TL
5.Postmortem Anjiografi (Her Bir Bölge İçin)
325 TL
5.Postmortem Direkt Radyolojik İnceleme (Skopi)
500 TL
5.Analiz Gerektirmeyen İşlere Rapor Düzenlenmesi, Ek Rapor Düzenlenmesi
500 TL
5.Dış Birimlerden Gönderilen Örneklerin İncelenmesi ve Tasnifi
500 TL
6.Kemik İnceleme - Kafatası, Alt Çene ve Boyun Omurları Dahil
400 TL
7.Kemik İnceleme - Alt ve Üst Ekstremitenin Tümü
400 TL
8.Kemik İnceleme - Kafatası ve Ekstremite Kemikleri Haricinde Kalan Kemiklerin Tümü
400 TL
9.Kemik İnceleme - Kemikte Mikroskobik İnceleme
325 TL
10.Kemik İnceleme - Tüm İskelet İncelemesi ve Kimliklendirme (Yaş, Irk, Cinsiyet)-Kemik İnceleme - Tüm İskelet İncelemesi ve Kimliklendirme (Yaş, Irk, Cinsiyet) (Her Bir Kişi İçin)
1.000 TL
11.Entomolojik Yöntem İle Maserasyon (İşlem Başına)
400 TL
12.Enzimatik veya Kimyasal Yöntem İle Maserasyon (İşlem Başına)
650 TL
13.Isırık izlerinin Kimliklendirilmesi
1.000 TL
14.Yeniden Yüzlendirme (İki Boyutlu)
1.000 TL
15.Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Manuel)
1.250 TL
16.Yeniden Yüzlendirme (Üç Boyutlu Dijital)
2.000 TL
17.Stereomikroskopta Otopsi Materyalinde Yara Analizi
450 TL
18.Olay Ueri Materyali İncelemesi (Her Bir Kişi İçin)
500 TL
18.Mikroskobik İç Organ Tetkiki (Her Bir Blok ve Preparat)
130 TL
19.Yağ Embolisi (Her bir Doku için)
400 TL
20.Özel boya (Her bir Preparat için)
325 TL
21.İmmünhistokimya Tetkiki (Her Bir Organ Parçası)
400 TL
22.Makroskopik Örnekleme
500 TL
23.Acil Toksikoloji-Biyolojik Örneklerde CO-Hb Analizi
200 TL
24.Mikrobiyolojik İnceleme
250 TL
25.Abse Kültürü
250 TL
26.Boğaz Kültürü
250 TL
27.Doku-biyopsi Kültürü
250 TL
28.Mantar Kültürü
250 TL
29.B.O.S. Kültürü
250 TL
30.Gaita Kültürü
130 TL
31.Steril Vücut Sıvıları Kültürü
260 TL
32.Kan Kültürü
260 TL
33.İdrar Kültürü
130 TL
34.Mikobakteri Kültürü
260 TL
35.VDRL - RPR (Sitiliz Testi)
65 TL
36.Gaitada Amib - Giardia Aranması
65 TL
37.Gaitada Parazit Aranması
65 TL
38.Brucella Tüp Aglütinasyonu
65 TL
39.Boyalı Mikroskopik İnceleme (Preperat Başına)
65 TL
40.Boyasız Direkt Mikroskopik İnceleme (Preperat Başına)
65 TL
41.Karanlık Alan İncelemesi
65 TL
42.Salmonella Tüp Aglütinasyonu (Gruber - Widal)
65 TL
43.Treponema Pallidum Hemaglütinasyon
65 TL
44.Meningokok Lateks Antijen Tayini
155 TL
45.E. Coli Kİ Lateks Antijen Tayini
155 TL
46.Pnömokok LAantijen Tayini
155 TL
47.H.İnfluenza Lateks Antijen Tayini
155 TL
48.Dışkıda Rota Adenovirüs Lateks Aglütinasyon Testi
130 TL
49.HBsAg
65 TL
50.Anti HCV (Total+IgM)
130 TL
51.Anti HIV (HIV1+HI V2+p24Ag)
130 TL
52.Anti Adenovirüs IgM
130 TL
53.Anti înfluenza A/B (Eliza)
150 TL
54.Prokalsitonin
130 TL
55.Anti RSV IgG
130 TL
56.BOS IgG (Tek Bir Virüse Spesifik)
130 TL
57.BOS IgM (Tek Bir Virüse Spesifik)
130 TL
58.İnfluenza A+B Hızlı Antijen (Kart Test)
130 TL
59.İnfluenza A+B antijen (ELÎZA)
130 TL
60.Toksin Antijen
130 TL
61.RSV Antijen
130 TL
62.İnfluenza A/B Antijen
130 TL
63.Serolojik İnceleme (Her Bir Test İçin)
250 TL
64.DNA izolasyonu (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)
130 TL
65.Kantitatif RT- PCR (Her Bir Biyolojik Örnek İçin)
325 TL
66.Streptokok Grup Tayini (Lateks Grup Aglutinasyonla - Her Bir Grup İçin)
325 TL
67.Deparafinizasyon
130 TL
68.Sindirim Sisteminde Kan Aranması
130 TL
69.Mycobacterium Tuberculosis / Atipik Tanımlama Kart Test
130 TL
70.Colostridium Difficile Toxin A,B
130 TL
71.DNA-RNA İzolasyon (Tam Otomatik Sistem)
325 TL
72.SARS-CoV-2 PCR
500 TL
73.Entomolojik inceleme
325 TL
73.Posta Giderleri
35 TLBİYOLOJİ İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Delil ve Şahıs Materyalinde Otozomal/Gonozomal STR DNA İncelemesi (DNA İzolasyonu, Multiplex PCR, Kapiller Elektroforez Analizi) - (Her Bir Materyal İçin)
1.300 TL
2.Kemik Örneğinden Otozomal/Gonozomal STR DNA İncelemesi (DNA İzolasyonu, Multiplex PCR, Kapiller Elektroforez Analizi) - (Her Bir Materyal İçin)
1.600 TL
3.Eşya Üzerinde Biyolojik Materyal Tespiti (Giysi, Olay Yeri Eşyası, Suç Aleti vb.) - (Her Bir Eşya İçin)
525 TL
4.Muayene Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
200 TL
5.Olay Yeri Sürüntü Örneğinde Serolojik ve Mikroskobik İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
200 TL
6.Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Materyal İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
200 TL
7.Kan Lekesi Model Analizi Amacıyla Dosya İnceleme - (Her Bir Materyal İçin)
500 TL
8.NGS Teknolojisi ile Mitokondrial DNA İncelemesi (MtDNA Control Bölgesi HV1, HV2, HV3) - (Her Bir Materyal İçin)
3.000 TL
9.NGS Teknolojisi ile SNP DNA ve STR İncelemesi (Genotipten Fenotip Tayini, Coğrafi Bölge Tayini, NGS Teknolojisi ile Otozomal, Gonozomal STR ve Kimliklendirme SNP Bölgeleri İncelemesi) - (Her Bir Materyal İçin)
2.500 TL
11.Dosya Üzerinden Vaka Yorumlama ve Rapor Tanzimi
260 TL
73.Posta Giderleri
35 TLKİMYA İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Narkotik Madde Analizleri (Her Bir Narkotik Madde İçin İTK, Renk Testi, Mikroskopik İnceleme, GC/MS, GC/FID Analizleri)
1.000 TL
2.Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (1 - 20 Olgu)
1.300 TL
3.Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Analizi (21 Olgu ve Üzeri)
1.000 TL
4.Sistematik Toksikolojik Analiz (Her Bir Örnek İçin)
800 TL
5.Ağır Metal Analizi (Her Bir Örnek İçin)
1.300 TL
6.Alkol Analizi (Biyolojik Örneklerde HS/GC/FID İle Analiz) - (Her Bir Örnek İçin)
250 TL
7.Uçucu Madde Analizi (Biyolojik örneklerde HS/GC/MS ile analiz) - (Her Bir Örnek İçin)
325 TL
8.Karboksihemoglobin (COHb) Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
200 TL
9.Patlayıcı Madde Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
600 TL
10.Hızlandırıcı Madde Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
300 TL
11.Siyanür Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
325 TL
12.Pestisit Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
300 TL
13.Atış Artığı Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
450 TL
14.Solunum Havasında Alkol Analizi
130 TL
15.Fare Zehri Analizi- (Her Bir Örnek İçin)
325 TL
16.Çocuk Düşürücü Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
325 TL
17.Formik Asit Analizi - (Her Bir Örnek İçin)
325 TL
18.Etil Glikronit ve Etil Sülfat Analizi
325 TL
19.Diğer (Sistematik Dışı) Analiz İstekleri
1.300 TL
20.Sıvılarda Alkol Analizleri - (Her Bir Örnek İçin)
650 TL
73.Posta Giderleri
35 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ADLİ BELGE İNCELEME ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
A- Adli Belge İnceleme (Tek İnceleme Konusu Belge Olduğunda)
1.İmza İncelenmesi
1.000 TL
2.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı)
1.000 TL
3.Sahtecilik - Tahrifat İncelemesi
1.000 TL
4.Parmak İzi İncelemesi
500 TL
5.Belge İnceleme Cihazlarından (VSC, Forensic XP 4010 D ESDA vb.) Alınan Görüntüler Rapora Eklendiğinde (Görüntü Eklenen Her Belge İçin)
250 TL
6.Dosya Tetkiki
260 TL
7.Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi
2.600 TL
73.Posta Giderleri
35 TL
B- Adli Belge İnceleme (İlave Her Bir Belge İçin)
1.İmza İncelenmesi
130 TL
2.Yazı İncelenmesi (El Yazısı, Daktilo, Bilgisayar ve Ekipmanı)
130 TL
3.Sahtecilik - Tahrifat İncelemesi
130 TL
5.Parmak İzi İncelemesi
130 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
İZ İNCELEMELERİ ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
A- İz İnceleme (Tek İnceleme Konusu Olduğunda)
1.Ayak ve Ayakkabı İzi
600 TL
2.Araç Lastik İzi
600 TL
B- İz İnceleme (İlave Her Bir Materyal İçin)
1.Ayak ve Ayakkabı İzi
130 TL
2.Araç Lastik İzi
130 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
BALİSTİK ŞUBESİ FİYAT LİSTESİ
1.6136 Sayılı Kanunla İlgili Tüm Ateşli Silahlar İçin
400 TL
2.Kovan İncelemesi (5 Adete Kadar)
400 TL
3.Kovan İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
130 TL
4.Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adete Kadar)
400 TL
5.Mermi Çekirdeği İncelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
200 TL
6.Fişek İncelemesi (5 Adete Kadar)
325 TL
7.Fişek incelemesi (5 Adetten Fazlası İçin Tane Başına)
130 TL
8.Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b)
325 TL
9.Kesici ve/veya Delici ve/veya Ezici Alet (Bıçak, Şiş, Odun, Taş, Sopa v.b) (Her İlave İçin Tane Başına)
130 TL
10.Giysilerin Fiziksel İncelenmesi (Kesici-Delici Alet Yarası, Ateşli Silah Yarası-Kişi Başına)
450 TL
11.Giysilerde Ateşli Silahlarla Oluşmuş Deliklerin Kimyasal İncelenmesi (Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı İncelemeler-Delik Başına)
200 TL
12.Plastik Tapa İncelemesi
250 TL
13.Saçma Tanesi (Şevrotin, Kuş Saçması, Tek Küre, Silindirik)
300 TL
14.Rapor Tanzimi
300 TL
15.Kurşun Parçası İncelemesi
200 TL
16.İncelenmek Üzere Materyal ( Silah, fişek, elbise vb) Gönderilmemiş Olgularda Dosya Üzerinden Yorum
200 TL
17.Şok Aleti İncelemesi
200 TL
18.Gaz Spreyi İncelemesi
200 TL
19.Metalik Cisim İncelemesi
200 TL
20.Fotoğraf Çekimi ve CD'ye Aktarımı (Emanet Eşyası İle İlgili)
200 TL
21.Ası Materyali
250 TL
22.Kurşun Nüve İncelemesi
200 TL
23.Mermi Çekirdeği Gömlek Parçası İncelemesi
200 TL
24.Dosya Tetkiki
260 TL
25.Giysilerde Tespiti Yapılmış olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
300 TL
26.Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
300 TL
26.Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması (Her İlave Başına)
130 TL
27.Svaplarda Tespiti Yapılmış Olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
300 TL
28.Cilt Örneklerinde Tespiti Yapılmış Olan Atış Artıklarının Kimyasal Analiz Raporunun Yorumlanması
300 TL
29.5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi
300 TL
30.5237 Sayılı Yasa Kapsamındaki Silahların İncelenmesi (Her İlave Başına)
130 TL
31.Namlu İçinin Endoskopik İncelenmesi
130 TL
32.Tetiğe Uygulanacak Kuvvet Ölçümü
130 TL
33.5729 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi
300 TL
34.2521 Sayılı Yasaya Göre Silahların İncelenmesi
300 TLFİZİK İHTİSAS DAİRESİ
ELEKTRON MİKROSKOBU LABORATUARI FİYAT LİSTESİ
1.Numune Hazırlama (SEM)
250 TL
2.İnceleme ve Değerlendirme (SEM)
600 TL
3.Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)
600 TL
4.Yarı Kalitatif Analiz (SEM ve EDS)
400 TL
5.Tane ve Boşluk Dağılımı (SEM ve GAS) (600 Tane İçin)
650 TL
6.Çeliklerde Metal Olmayan Kalıntıların Şekil Boyut ve Tiplerine Göre Dağılımların Belirlenmesi (SEM GAS)
1.000 TL
7.Metallerin Şekil, Boyut ve Tipleri (SEM GAS)
700 TL
8.Diğer Kantitatif Metalografi İşlemleri (SEM GAS)
900 TL
9.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (1-3 Görüntü)
300 TL
10.Görüntü- Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (İlave Her Bir Görüntü İçin)
100 TL
11.SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (Farklı 1-3 Görüntü)
400 TL
12.SEM Görüntü Analizi Çıktısı, Renkli Fotoğraf Çekimi ve Baskısı (İlave Her Baskı İçin)
100 TL
13.SEM Kalitatif Analiz Grafik Çizimi
100 TL
14.Rapor Tanzimi
250 TL
15.Atış Artığı Analizi (Her Kişi İçin)
700 TL
16.Atış Artığı Analizi (Tekli Stub İçin)
100 TLADLİ BİLİŞİM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Sunucu İncelemesi (Her 500 GB İçin)
2.500 TL
2.Harddisk İnceleme (Her 500 GB İçin)
2.000 TL
3.Optik Medya İnceleme (1 Adet)
500 TL
4.SD Kart, Flash Disk İnceleme (Her 16 GB İçin)
800 TL
5.Cep Telefonu/Tablet İmaj Alma (Her 16 GB İçin)
1.000 TL
6.Cep Telefonu/Tablet Veri Kurtarma (Her 16 GB İçin)
1.750 TL
7.SIM Kart Kopyalama
1.000 TL
8.Cep Telefonu/Tablet İmaj İnceleme (Her 16 GB İçin)
1.600 TL
9.DVR Cihazı İnceleme (1 Adet)
2.000 TL
10.DVR Diski Birebir Kopya Disk Oluşturma (Her 500 GB İçin)
750 TL
11.DVR Diski İnceleme (Her 500 GB İçin)
2.000 TL
12.DVR Diski Veri Kurtarma (Her 500 GB İçin)
2.500 TL
13.Hard Disk Veri Kurtarma (1 TB'ye Kadar)
2.500 TL
14.Harddisk Yazılımsal Veri Kurtarma (Her 500 GB İçin)
3.500 TL
15.Harddisk Fiziksel Veri Kurtarma (Her 500 GB İçin)
3.500 TL
16.Hard Disk Şifre Kaldırma (1 Adet)
600 TL
17.Hard Disk İmaj Alma (Her 500 GB İçin)
1.000 TL
18.SD Kart, Flash Disk Yazılımsal Veri Kurtarma (Her 16 GB İçin)
1.300 TL
19.SD Kart, Flash Disk Fiziksel Veri Kurtarma (Her 16 GB İçin)
4.500 TL
20.SD Kart, Flash Disk İmaj Alma (Her 16 GB İçin)
1.000 TL
21.Elektronik Cihaz İnceleme (1 Adet)
3.500 TL
22.Konuşmacı Karşılaştırma (Bir Kişi İçin, En Fazla 10 İnceleme Konusu Ses Kaydı İle)
1.500 TL
23.Anlaşılması Güç Ses Kayıtlarının Analizi (Her kelime İçin)
2.000 TL
24.Ses Kayıtlarında Kurgu/Montaj Tespiti (Her 15 dakika İçin)
2.000 TL
25.Mukayese Ses/Görüntü Kaydı Alınması (Her 1 kişi İçin)
750 TL
26.Görüntü Kayıtlarındaki Kişileri Karşılaştırma (Her 1 kişi İçin)
1.600 TL
27.Video Dosyalarında Kurgu/Montaj İnceleme (Her 15 dakika İçin)
2.000 TL
28.Video Kaydı Üzerinde Görüntü İyileştirme (Her 30 Dakika İçin)
1.250 TL
29.Fotoğraf Üzerinde Görüntü İyileştirme (Her 5 adet İçin)
1.000 TL
30.Harddisk İmaj Kopyalama (Her 500 GB İçin)
500 TL
31.Optik Medya İmaj Kopyalama (1 Adet)
250 TL
32.Dosya İncelemesi (Her Bir Soru İçin)
750 TL
33.Görüntü kaydından araç hız tespiti (Her 1 araç İçin)
2.500 TL
34.Optik Medya Fiziksel Veri Kurtarma (1 Adet)
2.500 TL
35.Optik Medya İmaj Alma (1 Adet)
500 TL
36.Optik Medya Yazılımsal Veri Kurtarma (1 Adet)
1.300 TL
37.SD Kart, Flash Disk İmaj Kopyalama (1 Adet)
500 TL
38.Ses Kaydı İyileştirme (Her 30 Dakika İçin)
1.300 TL
39.Sunucu İmaj Alma (Her 500 GB İçin)
1.600 TL
40.Şifre Kırma (Her 1 dosya İçin)
2.500 TL
73.Posta Giderleri
35 TLTRAFİK İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Dosya Üzerinde Kusur Oranı Tayini
650 TL
2.Hukuk Dosyalarında Kusur Tespiti
650 TL
3.Ceza Dosyalarında Kusur Tespiti
650 TL
4.Hasar Dosyalarında Kusur Tespiti
650 TL
5.Tren Kazalarında Kusur Tespiti
650 TL
6.Hukuk Dosyalarında Kusur ve Hasar Tespiti
800 TL
7.Araç Arıza Tespiti
800 TL
8.Motor veya Şase Numarasının Değişim Tespiti
650 TL
9.Araçtaki Hasar Tespiti
650 TL
10.Maddi Tazminatın Tespiti
650 TL
11.Dosya Tetkiki
260 TL
12.Genişletilmiş Uzmanlar Kurulu Rapor Tanzimi
1.300 TL
11.Araçların Değer Kaybı Tespiti
750 TL
11.Kaza/Olaya Karışan İkiden Fazla Taraf/Unsur Bulunması Halinde (Her İlave Taraf/Unsur İçin)
200 TL
73.Posta Giderleri
35 TLGÖZLEM İHTİSAS DAİRESİ FİYAT LİSTESİ
1.Rapor Tanzimi
800 TL
2.Günlük Yatak Ücreti
125 TL
3.Rorschach Mürekkep Lekesi Testi
325 TL
5.MMPİ Kişilik Testi
325 TL
7.Muhtelif Zeka Testleri (Her Bir Test İçin)
325 TL
8.Muhtelif Nöropsikolojik Testler (Her Bir Test İçin)
325 TL
73.Posta Giderleri
35 TLADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ FİYAT LİSTESİ
1.Adli Otopsi
1.100 TL
2.Adli Muayene ve Rapor
250 TL
3.Dosya Üzerinden Rapor Tanzimi
250 TL
4.Ölü Muayenesi ve Keşif
325 TL
5.Feth-i Kabir
500 TL
6.Feth-i Kabir İle Sadece Örnek Alınması
400 TL
73.Posta Giderleri
35 TL